RPO WP

Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii
Numer naboru: RPPD. 05.01.00-IZ.00-20-003/19

Cel dofinansowania

instalacje fotowoltaiczne lub solarne na budynkach mieszkalnych na potrzeby własne, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”

Maksymalny poziom dofinansowania: 85%
Rodzaj dofinansowania: dotacja na zasadzie refundacji poniesionych wydatków

Warunki szczegółowe

 • nie dopuszcza się montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, których dachy pokryte są materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest. Właściciele takich budynków mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed wykonaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej lub montażem kolektorów słonecznych, na własny koszt i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymienią pokrycie dachowe na nowe
 • moc instalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych powinna być dostosowana
  do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną/cieplną. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Grantobiorcę w tym samym okresie rozliczeniowym
 • dofinansowanie w formie grantu może być udzielone na przedsięwzięcia, które nie zostały zakończone (faktury przedstawione do rozliczenia przez Grantobiorcę muszą być wystawione po podpisaniu Umowy o powierzenie grantu pomiędzy Grantobiorcą i beneficjentem projektu grantowego)
 • projekty powinny kumulować efekty środowiskowe (bilans energetyczny, bilans CO2, różnorodność biologiczną, krajobraz oraz emisję zanieczyszczeń powietrza/emisję PM)

Termin, od którego można składać wnioski: 30 grudnia 2019 r.
Termin, do którego można składać wnioski: 14 lutego 2020 r. do 15:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu: Październik 2020 r.

Obowiązki Wnioskodawcy

(beneficjenta projektu grantowego, czyli Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy):

 • przygotowanie kryteriów oraz procedur dotyczących wyboru Grantobiorców
 • przeprowadzenie naboru Grantobiorców w oparciu o przygotowane procedury
 • podpisywanie umów o powierzenie grantu oraz przekazanie grantu
 • kontrola prawidłowego wykonania umowy o powierzenie grantu
 • sprawozdawczość w okresie realizacji i trwałości projektu grantowego

Dokumenty niezbędne na etapie aplikowania

 • wniosek o dofinansowanie – wersja elektroniczna sporządzona w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014 – 2020 (GWA2014) oraz wersja papierowa
 • studium wykonalności wraz z modelem finansowym
 • dokumenty związane z przeprowadzeniem postępowania oceny oddziaływania na środowisko – formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko
 • dokumenty finansowe
 • oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
 • procedury realizacji projektu grantowego
 • podsumowanie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w kontekście kryteriów wyboru projektów
 • inne dokumenty wymagane prawem lub zakresem projektu

Obowiązki Grantobiorcy, czyli Właściciela domu

 • podpisanie umowy o powierzenie grantu
 • wybór wykonawcy instalacji oze w oparciu o przeprowadzoną analizę rynku
 • zakup i montaż instalacji zgodnie z zapisami umowy o powierzenie grantu
 • złożenie poprawnego wniosku o wypłatę grantu, rozliczenie inwestycji
 • przeglądy i serwis instalacji oze w okresie trwałości projektu
 • przekazywanie Urzędowi Miasta/Urzędowi Gminy informacji dotyczących inwestycji (np. ilość wyprodukowanej energii) w okresie trwałości projektu
 • piecza nad prawidłowym działaniem instalacji oze