Kangur

Program priorytetowy Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) – KANGUR – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły

Cel dofinansowania

Uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw w transporcie.

Dofinansowanie obejmuje:

– zakup nowych elektrycznych autobusów szkolnych, w rozumieniu art. 2 pkt. 41a ustawy – prawo o ruchu drogowym,

– przeszkolenie kierowców z obsługi nowych elektrycznych autobusów szkolnych

–  modernizację lub budowę infrastruktury umożliwiających ładowanie elektrycznych autobusów szkolnych (Dofinansowanie na infrastrukturę ładowania będzie mogło być udzielone tylko w formie zwrotnej.)

Kto może składać wnioski?

Gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie w rozumieniu § 2 pkt 7 i 8 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 1998 r., Nr 157, poz. 1031 z późn. zm.)”.

Forma dofinansowania:

 • dotacja
 • pożyczka

UWAGA: wnioski należy składać na odrębnych formularzach

Poziom dofinansowania:

 • Dotacja
 1. w wysokości do 60 % kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia – w przypadku gdy liczba mieszkańców beneficjenta jest niższa lub równa 5 tys.,
 2. w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia – w przypadku gdy liczba mieszkańców beneficjenta wynosi powyżej 5 do 10 tys.,
 3. w wysokości do 40 % kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia – w przypadku gdy liczba mieszkańców beneficjenta wynosi powyżej 10 do 20 tys. mieszkańców,
 4. w wysokości do 30 % kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia – w przypadku gdy liczba mieszkańców beneficjenta wynosi powyżej 20 tys. mieszkańców,

– z tym, że w przypadku gdy przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie gminy, dla której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca (wskaźnik G) jest:

– mniejszy lub równy 620 zł, intensywność dofinansowania zwiększa się o dodatkowe 35 % kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia,

– większy niż 620 zł i mniejszy bądź równy 910 zł, intensywność dofinansowania zwiększa się o dodatkowe 30 % kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia,

– większy niż 910 zł i mniejszy bądź równy 1 000 zł, intensywność dofinansowania zwiększa się o dodatkowe 20 % kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia,

– większy niż 1000 zł i mniejszy bądź równy 1 200 zł, intensywność dofinansowania zwiększa sięo dodatkowe 10 % kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia,

W przypadku gdy przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie gminy, dla której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca (wskaźnik G) jest powyżej 1200 zł intensywność dofinansowania nie jest podwyższane.

 • Pożyczka

Do 100 % kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż różnica pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia a dofinansowaniem w formie dotacji udzielonym na to przedsięwzięcie.

Dokumenty niezbędne na etapie aplikowania:

 • wniosek w formie elektronicznej (konieczność posiadania podpisu elektronicznego)
 • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy  z Generatora Wniosków o Dofinansowanie oraz oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego złożone w kancelarii NFOŚiGW lub przesłane na adres NFOŚiGW (przy braku podpisu elektronicznego)

Terminy składania wniosków:

 • Dotacja: od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r.
 • Pożyczka: od 01.06.2020 r. do 31.07.2020 r.