Energia Plus

Cel dofinansowania:

Zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw  na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć  inwestycyjnych.

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą.

Rodzaj dofinansowania:

  • dotacja
  • pożyczka

Kwota dofinansowania:

Budżet na realizację celu programu wynosi dla zwrotnych oraz bezzwrotnych form dofinansowania do 4000000 tys. zł

1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 50.000 tys. zł

2) dla zwrotnych form dofinansowania – do 3.950.000 tys. zł

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć wraz z maksymalnymi kwotami dofinansowania:

  • budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów
  • przedsięwzięcia prowadzące do zmniejszenia szkodliwych emisji do atmosfery z obiektów energetycznego spalania wskazanych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (dalej Dyrektywa MCP) co najmniej do standardów emisyjnych wynikających z tej dyrektywy
  • przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW, co najmniej do krajowych standardów emisyjnych dla instalacji o takiej mocy lub poziomów wynikających z konkluzji dotyczącej BAT, o ile zostaną dla tych źródeł określone, w tym np.: modernizacja urządzeń lub wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.

Jako źródło spalania rozumie się stacjonarne urządzenie techniczne, w którym następuje proces spalania     paliw o mocy w paliwie większej niż 1 MW. Przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji do atmosfery z działalności przemysłowej (nie związanej bezpośrednio ze źródłami spalania paliw).

  • Przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych m.in.:

1) Technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej

2) Technologie racjonalizacji zużycia ciepła

3) Modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej

4) Wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw

  • Przedsięwzięcia dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:

a) energię ze źródeł odnawialnych

b) ciepło odpadowe

c) ciepło pochodzące z kogeneracji z wyłączeniem ciepła wytworzonego w jednostce kogeneracji opalanej węglem

d) paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór

  • modernizacja/ rozbudowa sieci ciepłowniczych

Zasady składania wniosku o dofinansowanie:

Przygotowane wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) przy zastosowaniu podpisu o którym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu naboru wniosków.

Termin składania wniosków:

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym w terminie od 01.10.2020 r. do  17.12.2021 r.

Okres wdrażania:

Program realizowany będzie w latach 2019-2025, przy czym:

  • zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2023r.
  • środki wydatkowane będą do 2025r.