Źródła finansowania

Regionalny Program Operacyjny  Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Numer naboru: RPPD. 05.01.00-IZ.00-20-003/19

Cel dofinansowania:

instalacje fotowoltaiczne lub solarne na budynkach mieszkalnych na potrzeby własne, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”

Maksymalny poziom dofinansowania: 85%

Rodzaj dofinansowania: dotacja na zasadzie refundacji poniesionych wydatków

Warunki szczegółowe:

– nie dopuszcza się montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, których dachy pokryte są materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest. Właściciele takich budynków mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed wykonaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej lub montażem kolektorów słonecznych, na własny koszt i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymienią pokrycie dachowe na nowe

– moc instalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych powinna być dostosowana
do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną/cieplną. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Grantobiorcę w tym samym okresie rozliczeniowym

– dofinansowanie w formie grantu może być udzielone na przedsięwzięcia, które nie zostały zakończone (faktury przedstawione do rozliczenia przez Grantobiorcę muszą być wystawione po podpisaniu Umowy o powierzenie grantu pomiędzy Grantobiorcą i beneficjentem projektu grantowego)

– projekty powinny kumulować efekty środowiskowe (bilans energetyczny, bilans CO2, różnorodność biologiczną, krajobraz oraz emisję zanieczyszczeń powietrza/emisję PM)

Termin, od którego można składać wnioski: 30 grudnia 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski: 14 lutego 2020 r. do 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu: Październik 2020 r.

Obowiązki Wnioskodawcy (beneficjenta projektu grantowego, czyli Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy):

– przygotowanie kryteriów oraz procedur dotyczących wyboru Grantobiorców

– przeprowadzenie naboru Grantobiorców w oparciu o przygotowane procedury

– podpisywanie umów o powierzenie grantu oraz przekazanie grantu

– kontrola prawidłowego wykonania umowy o powierzenie grantu

–  sprawozdawczość w okresie realizacji i trwałości projektu grantowego

Dokumenty niezbędne na etapie aplikowania:

– wniosek o dofinansowanie – wersja elektroniczna sporządzona w Generatorze Wniosków

Aplikacyjnych na lata 2014 – 2020 (GWA2014) oraz wersja papierowa

– studium wykonalności wraz z modelem finansowym

– dokumenty związane z przeprowadzeniem postępowania oceny oddziaływania na

środowisko – formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko

– dokumenty finansowe

– oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

– procedury realizacji projektu grantowego

– podsumowanie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w kontekście kryteriów

wyboru projektów

– inne dokumenty wymagane prawem lub zakresem projektu

Obowiązki Grantobiorcy, czyli Właściciela domu:

– podpisanie umowy o powierzenie grantu

– wybór wykonawcy instalacji oze w oparciu o przeprowadzoną analizę rynku

– zakup i montaż instalacji zgodnie z zapisami umowy o powierzenie grantu

– złożenie poprawnego wniosku o wypłatę grantu, rozliczenie inwestycji

– przeglądy i serwis instalacji oze w okresie trwałości projektu

– przekazywanie Urzędowi Miasta/Urzędowi Gminy informacji dotyczących inwestycji (np. ilość wyprodukowanej energii) w okresie trwałości projektu

– piecza nad prawidłowym działaniem instalacji oze

Mój prąd – II nabór wniosków

Cel dofinansowania:

instalacje fotowoltaiczne na potrzeby własne

Kto może składać wnioski?

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Poziom dofinansowania: dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji, nie więcej niż 5000 zł na jedno przedsięwzięcie.

Dotacja jest zwolniona z podatku PIT.

Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem można odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna).

Rodzaj dofinansowania: dotacja na zasadzie refundacji poniesionych wydatków do kwoty 5000 zł

Warunki szczegółowe:

instalacja powinna być już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej

wydatki zostały poniesione od 23 lipca 2019 r. i  instalacja nie została zakończona przed tą datą

– inwestycja nie jest rozbudową już istniejącej instalacji

Termin, od którego można składać wnioski: 13 stycznia 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski: 18 grudnia 2020 r.

Dokumenty niezbędne na etapie aplikowania:

Wnioski należy składać w formie papierowej na formularzu, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  1. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

lub poprzez formularz udostępniony na portalu:

https://mojprad.gov.pl/jak-złożyć-wniosek

Do złożenia formularza w formie elektronicznej niezbędny jest profil zaufany lub e-dowód.

Czyste powietrze

Uwaga! Aktualne zmiany wprowadzone w marcu 2020 r. zostały wyróżnione kolorem zielonym

Cel dofinansowania:

Wymiana starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacja budynków jednorodzinnych, w tym  m.in.:

– wymiana starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,

– docieplenie przegród budynku,

– wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

– instalacja odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)

– montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

– modernizacja węzła cieplnego

– system ogrzewania elektrycznego

– pompy ciepła

– przyłącza cieplne, gazowe lub elektroenergetyczne

– audyt energetyczny

– dokumentacja projektowa związana z modernizacją, przebudową dachu wraz z dociepleniem oraz modernizacji instalacji wewnętrznych i wymiany źródła ciepła

Uwaga! Od 1 stycznia 2020 roku koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowo budowanych nie są kwalifikowane.

Kto może składać wnioski?

Beneficjenci zostali uprawnieni do podstawowego bądź podwyższonego poziomu dofinansowania.

Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania to:

– Osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nie przekraczającym kwoty 100 000 zł (pod uwagę brany jest tylko dochód Beneficjenta

Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania to:

Osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym  lub 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Jednostki samorządu terytorialnego

Rodzaj dofinansowania:

Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania:

– dotacja

– dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania:

– dotacja

– pożyczka dla gmin jako uzupełniające finansowanie dla beneficjentów

– dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

Poziom dofinansowania:

Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania:  Załącznik nr 2

Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania: Załącznik nr 2a

Warunki szczegółowe:

– okres realizacji przedsięwzięcia: poniesienie pierwszego kosztu nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie

– możliwe jest  uzyskanie dofinansowania na przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, pod warunkiem spełnienia również punktu powyżej

– okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029 r.

Termin realizacji programu: 2018- 2029 r.

Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.