Zapytanie ofertowe nr 3/2020 Dostawa stojaków na ulotki i wizytówki

Znak sprawy: OA.272.29.2020                                                                                                   Hajnówka, 01.09.2020

Powiat Hajnowski
ul. A. Zina 1
17-200 Hajnówka

Zapytanie ofertowe nr 3/2020

ZAPROSZENIE

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę stojaków na ulotki i wizytówki.

Projekt „Utworzenie centrum kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i białostocki” dofinansowany jest ze środków Europejskiej Inicjatywy Ochrony Klimatu EUKI i Ministerstwa Ochrony Środowiska, Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego Niemiec.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ((Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.
W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

                 Z poważaniem,
Andrzej Skiepko
Starosta Hajnowski

 

Załączniki:

Warunki zamówienia

Warunki zamówienia pdf

Załacznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Załacznik nr 4 Oświadczenie

Załącznik nr 5 Oświadczenie

Informacja po otwarciu ofert