Zapytanie ofertowe nr 2/2020 Wykonanie opracowania graficznego, korekty językowej, składu, druku i dostawy materiałów informacyjnych

Znak sprawy:  OA.272.19.2020                                                                         Hajnówka, 29.05.2020

 

 Zapytanie ofertowe nr 2/2020

 

ZAPROSZENIE

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

na wykonanie opracowania graficznego, korekty językowej, składu, druku i dostawy materiałów informacyjnych.

 

Projekt „Utworzenie centrum kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i białostocki” dofinansowany jest ze środków Europejskiej Inicjatywy Ochrony Klimatu EUKI i Ministerstwa Ochrony Środowiska, Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego Niemiec.

 

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ((Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

Z poważaniem

Andrzej Skiepko

Starosta Hajnowski

Warunki zamówienia

Załacznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Załacznik nr 4 Oświadczenie

Załącznik nr 5 Oświadczenie

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty