Ulga termomodernizacyjna – nowa możliwość w rozliczeniach PIT za rok 2019

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

– Osoby prywatne i przedsiębiorcy będący właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, czyli budynków wolno stojących albo budynków w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiących konstrukcyjnie samodzielną całość, w których dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

– Przedsiębiorcy, dla których ocieplany budynek jest środkiem trwałym, ale dla którego odpisy amortyzacyjne nie są rozliczane.

Kto nie może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

– Przedsiębiorcy, dla których ocieplany budynek jest środkiem trwałym, z tytułu którego rozliczane są odpisy amortyzacyjne, a ocieplenie – zwiększy wartość odpisów amortyzacyjnych.

– Osoby, które poniosły wydatki na budynek nie będący ich własnością – a które dysponują budynkiem w ramach praw zależnych – np. na podstawie umowy najmu, użyczenia, dzierżawy, leasingu.

– Właściciele mieszkań w typowych budynkach wielorodzinnych (blokach) ani lokali przemysłowych (komercyjnych) w takich budynkach (np. sklepy, biura).

Jakie warunki należy spełnić, żeby odliczyć ulgę termomodernizacyjną?

– Rozpocząć przedsięwzięcie termomodernizacyjne – nie ma obowiązku posiadania audytu energetycznego!

– Kupować towary, produkty i usługi, których nabycie zgodnie z wykazem można odliczać od dochodu oraz u podatników zarejestrowanych jako płatników VAT

– Faktury powinny być wystawione na właściciela lub współwłaściciela budynku mieszkalnego.

– Ukończyć przedsięwzięcie w ciągu trzech lat licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

– Odliczać poczynione wydatki na bieżąco, osobno za każdy rok w deklaracji rocznej PIT.

– Jeśli poniesione wydatki będą zbyt wysokie by w pełni je odliczyć od dochodu, to kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, podlega odliczeniu w kolejnych latach.

– Jeśli podatnik poniesie wydatki w części i nie dokończy realizacji inwestycji – będzie musiał odliczoną ich część zwrócić. W takim przypadku podatnik nie koryguje deklaracji już złożonej, lecz dolicza kwoty uprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął termin realizacji przedsięwzięcia (remontu).

Ile można odliczyć?

Maksymalna kwota odliczenia to 53.000 zł, bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych latach. Osoby prywatne rozliczają ulgę w kwotach brutto, przedsiębiorcy w kwotach netto.

Co można rozliczyć w uldze termomodernizacyjnej?

Wykaz wydatków na materiały i usługi objętych ulgą termomodernizacyjną (na ocieplenie) na podstawie Rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2018 r. Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2489):

I. Materiały budowlane i urządzenia:

 1. Materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 2. Węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 3. Kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 4. Kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 5. Zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
 6. Kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz.Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);
 7. Przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 8. Materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 9. Materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 10. Materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 11. Pompa ciepła wraz z osprzętem;
 12. Kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 13. Ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 14. Stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
 15. Materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

II. Usługi:

 1. Wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 2. Wykonanie analizy termograficznej budynku;
 3. Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
 4. Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 5. Docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
 6. Wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
 7. Wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 8. Montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
 9. Montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
 10. Montaż pompy ciepła;
 11. Montaż kolektora słonecznego;
 12. Montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 13. Montaż instalacji fotowoltaicznej;
 14. Uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
 15. Regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 16. Demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

 Jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną?

Odliczenie można przeprowadzić rozliczając się według skali podatkowej (na PIT-37, PIT-36), liniowo (PIT-36L) a także ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

– Wydatki odlicza osoba, która je poniosła oraz jednocześnie która jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku będącego w trakcie termomodernizacji. Małżonkowie będą mogli dzielić się odliczeniem w częściach równych, ale również w dowolnej innej proporcji (małżonkowie deklarować będą poprzez wskazanie kwoty ulgi, w jakiej proporcji korzystają w takim przypadku z odliczenia podatkowego).

– Ulgę wykazać należy w załączniku PIT/O oraz w deklaracji podatkowej – poprzez wskazanie sumy odliczeń wykazanych na PIT/O.

– Jeżeli dochody podatnika za dany rok były niższe od kwoty ulgi – wykazać należy ulgę w pełnej poniesionej wartości. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek (czyli dochodzi do przesunięcia ulgi na kolejne lata).

– Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki, a nie w innych latach. Nie można zatem zbiorczo odliczyć od dochodu jednego roku wszystkich wydatków ponoszonych w kilka lat.

– Istnieje możliwość korygowania deklaracji za lata wcześniejsze, o ile podatnik zapomni odliczyć ulgę lub też gdy pierwotnie nie będzie znał zasady odliczania wyłącznie w roku ponoszenia wydatków.