Program „Zielony transport publiczny”

W dniu 03.11.2020 r. NFOŚiGW ogłosił start programu „Zielony transport publiczny”, który  ma na celu redukcję emisji CO² poprzez zwiększenie udziału energii odnawialnej i jądrowej w energetyce oraz upowszechnienie zeroemisyjnych środków transportu na polskich drogach. Budżet programu wyniesie 1,3 mld zł, w tym na dotacje przewidziano 1,1 mld zł, a na pożyczki 200 mln zł.

Nabory wniosków prowadzone będą w trzech etapach –  w  2021, 2022 i 2023 r.

W pierwszym naborze, który będzie trwał od 4 stycznia do 15 grudnia 2021 r., poziom dofinansowania wyniesie 80% kosztów kwalifikowanych zakupu autobusów o napędzie elektrycznym oraz trolejbusów, a w przypadku autobusów wodorowych dotacje będą sięgać aż 90 proc.

Za koszty  kwalifikowane uznane zostaną wydatki poniesione w okresie od 1.10.2020 r. do 31.12.2025 r., a w przypadku leasingu okres kwalifikowalności kosztów jest wydłużony aż do 31.12.2035 r.

Jeżeli chodzi o rodzaj kosztów kwalifikowanych, to będą one mogły  dotyczyć m.in.

– nabycia bądź leasingu autobusów

–  modernizacji lub budowy odpowiedniej infrastruktury do ładowania lub tankowania pojazdów

–  szkoleń dla kierowców i mechaników, którzy będą obsługiwać  eko-autobusy

Beneficjentami programu mogą być organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego, w tym m.in. samorządy.

Źródło: http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1666,zielone-swiatlo-dla-zielonego-transportu-publicznego.html