Program NFOŚiGW „Kangur – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły” szansą na zakup nowoczesnych autobusów elektrycznych i budowę infrastruktury do ich ładowania!

W dniu 01.06.2020 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs w programie „Kangur” mającym na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez obniżenie zużycia paliw w transporcie.

Gminy gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie mogą uzyskać dofinansowanie na:
– zakup nowoczesnych autobusów elektrycznych

– budowę infrastruktury do ładowania autobusów elektrycznych

– przeszkolenie kierowców w zakresie obsługi nowych elektrycznych autobusów.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji i pożyczki. Budżet na realizację programu wynosi do 60 mln zł, w tym: dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 40 mln zł, a dla zwrotnych form dofinansowania  – do 20 mln zł.

Dofinansowanie w formie dotacji może wynieść maksymalnie do 95% kosztów kwalifikowanych. Wysokość wsparcia jest zależna od wielkości gminy oraz wysokości dochodów na jednego mieszkańca.

W przypadku pożyczki dofinansowanie może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż różnica pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia a dofinansowaniem w formie dotacji udzielonym na to przedsięwzięcie.

Wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez generator wniosków o dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie:

– od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r. dla wniosków o dofinansowanie w formie dotacji

– od 01.06.2020 r. do 31.07.2020 r. dla wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki

W przypadku braku podpisu elektronicznego oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć lub przesłać do NFOŚiGW w w/w terminie wydruk wygenerowanego wniosku oraz oświadczenie podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego.