Nabór w ramach Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” na montaż/instalację efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym)

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” ogłosiła konkurs na udzielenie wsparcia na montaż/instalację efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym). W ramach naboru przewiduje się realizację projektów w zakresie:

    • wymiany istniejącego oświetlenia zewnętrznego, w szczególności dróg i placów w gminach na oświetlenie zwiększające efektywność energetyczną (wymiana źródeł światła spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną) i/lub montażu nowych punktów oświetleniowych wykorzystujących rozwiązania energooszczędne minimalizujące zapotrzebowanie na energię elektryczną;
    • wsparcia elementów związanych z zarządzaniem oświetleniem, będącym przedmiotem projektu pod warunkiem, że system zarządzania dodatkowo wpłynie na wzrost efektywności energetycznej projektu

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne (jednostki sektora finansów publicznych).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru: 1 600 000,00 zł
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 50 000,00 PLN.

Dofinansowanie wynosi maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych.

Centrum Energii Odnawialnej prowadzi działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w przeprowadzeniu analizy efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. W ramach opracowywanej koncepcji oceniany jest obecny stan systemu oświetlenia oraz sporządzana jest propozycja sytemu oświetlenia wraz z wyliczeniami przewidywanego zużycia energii i związanych z nim kosztów oraz wyliczana jest przewidywana redukcja emisji CO².

Zapraszamy do siedziby Centrum Energii Odnawialnej w Hajnówce!