Informacje ogólne

Termomodernizacja budynków to szereg usprawnień i działań mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii w danym obiekcie budowlanym

Przedmiotem termomodernizacji są wszelkie przedsięwzięcia mające na celu:

  1. Ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych.
  2. Ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła.
  3. Wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków.
  4. Całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

 

Pierwszym krokiem identyfikujących zakres termomodernizacji jest audyt energetyczny, który:

  • określa zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
  • wskazuje rozwiązanie optymalne, z punktu widzenia kosztów realizacji oraz oszczędności energii,
  • stanowi założenia do projektu budowlanego.

Ocena opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego powinna być przeprowadzana zgodnie z:

  • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
  • a także rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

źródło: www.nfosigw.gov.pl