Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Typy projektu: inwestycje z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza – Projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020)

Numer naboru: RPPD. 05.01.00-IZ.00-20-003/19

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na instalacje ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza.

Warunki szczegółowe:

– nie dopuszcza się montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, których dachy pokryte są materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest. Właściciele takich budynków mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed wykonaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej lub montażem kolektorów słonecznych, na własny koszt i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymienią pokrycie dachowe na nowe

– moc instalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych powinna być dostosowana
do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną/cieplną. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Grantobiorcę w tym samym okresie rozliczeniowym

– dofinansowanie w formie grantu może być udzielone na przedsięwzięcia, które nie zostały zakończone (faktury przedstawione do rozliczenia przez Grantobiorcę muszą być wystawione po podpisaniu Umowy o powierzenie grantu pomiędzy Grantobiorcą i beneficjentem projektu grantowego)

– projekty powinny kumulować efekty środowiskowe (bilans energetyczny, bilans CO2, różnorodność biologiczną, krajobraz oraz emisję zanieczyszczeń powietrza/emisję PM)

Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi: 85%

Termin, od którego można składać wnioski: 30 grudnia 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski: 14 lutego 2020 r. do 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu: Październik 2020 r.

Obowiązki Wnioskodawcy (beneficjenta projektu grantowego, czyli Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy):

– przygotowanie kryteriów oraz procedur dotyczących wyboru Grantobiorców

– przeprowadzenie naboru Grantobiorców w oparciu o przygotowane procedury

– podpisywanie umów o powierzenie grantu oraz przekazanie grantu

– kontrola prawidłowego wykonania umowy o powierzenie grantu

–  sprawozdawczość w okresie realizacji i trwałości projektu grantowego

Dokumenty niezbędne na etapie aplikowania:

– wniosek o dofinansowanie – wersja elektroniczna sporządzona w Generatorze Wniosków

Aplikacyjnych na lata 2014 – 2020 (GWA2014) oraz wersja papierowa

– studium wykonalności wraz z modelem finansowym

– dokumenty związane z przeprowadzeniem postępowania oceny oddziaływania na

środowisko – formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko

– dokumenty finansowe

– oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

– procedury realizacji projektu grantowego

– podsumowanie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w kontekście kryteriów

wyboru projektów

– inne dokumenty wymagane prawem lub zakresem projektu

Obowiązki Grantobiorcy, czyli Właściciela domu:

– podpisanie umowy o powierzenie grantu

– wybór wykonawcy instalacji oze w oparciu o przeprowadzoną analizę rynku

– zakup i montaż instalacji zgodnie z zapisami umowy o powierzenie grantu

– złożenie poprawnego wniosku o wypłatę grantu, rozliczenie inwestycji

– przeglądy i serwis instalacji oze w okresie trwałości projektu

– przekazywanie Urzędowi Miasta/Urzędowi Gminy informacji dotyczących inwestycji (np. ilość wyprodukowanej energii) w okresie trwałości projektu

– piecza nad prawidłowym działaniem instalacji oze