Nabór na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych i solarnych rozpoczęty!

Informujemy mieszkańców Powiatu Hajnowskiego i Białostockiego o ogłoszeniu naboru na wnioski o dofinansowanie inwestycji w zakresie instalacji fotowoltaicznych i solarnych na budynkach mieszkalnych. To szansa na realne zmniejszenie rachunków za prąd i ciepło niezbędne do zapewnienia ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych, a jednocześnie podniesienie wartości budynku mieszkalnego. Dodatkowym atutem jest przyczynienie się do ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do środowiska, co ma bezpośredni wpływ na nasze zdrowie.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Na instalacje fotowoltaiczne i solarne na budynkach mieszkalnych wyłącznie na własne potrzeby. Nie ma możliwości wykorzystania wyprodukowanej energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej. Suma wytworzonej energii nie może przekraczać 120% całkowitej rocznej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej w ostatnim okresie rozliczeniowym.

Jaka jest możliwa wartość dofinansowania?

Maksymalna wartość dofinansowania to 85% wartości inwestycji. Jednak to każda gmina indywidualnie określi wysokość dofinansowania we wniosku aplikacyjnym. Określona wielkość dofinansowania wpływa na możliwą ilość punktów, który otrzyma cały wniosek podczas oceny przez Urząd Marszałkowski. W związku z tym gminy mogą decydować się na niższą wartość dofinansowania w celu zwiększenia szans na faktyczną realizację projektu, gdyż pula środków na całe województwo to tylko 30 mln zł!

Zostały ustalone maksymalne wartości kosztów kwalifikowalnych i wynoszą odpowiednio

dla  instalacji fotowoltaicznej:

– o mocy do 5kWp – maksymalnie 7 000,00 zł za 1 kWp.

– o mocy powyżej 5 kWp – maksymalne 6 000,00 zł za 1 kWp.

dla instalacji kolektorów słonecznych:

– dostosowana do potrzeb 1-3 osób – maksymalnie 18 000,00 zł

– dostosowana do potrzeb 4-5 osób – maksymalnie 21 000,00 zł

– dostosowana do potrzeb 6 i więcej osób – maksymalnie 25 000,00 zł

Co należy zrobić, żeby móc ubiegać się o dofinansowanie?

Należy zgłosić się do miasta/gminy, w której są Państwo zameldowani, która będzie w Państwa imieniu występować z wnioskiem o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego. Urzędy miejskie i gminne prowadzą zapisy chętnych na instalacje fotowoltaiczne i solarne. To urzędy składają wnioski o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego, a dopiero po uzyskaniu dofinansowania podpiszą umowę z mieszkańcami wybranymi na podstawie opracowanego wewnętrznie w urzędach regulaminu!

Kiedy należy zgłosić się do miasta/gminy?

Jak najszybciej! Termin składania wniosków to 30 grudnia 2019 – 14 luty 2020. Gminy mogą wymagać zgłoszeń w terminie wcześniejszym, gdyż potrzebują jeszcze czasu na przygotowanie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego.

Jak przedstawia się realizacja inwestycji?

Dofinansowanie opiera się na zasadzie refundacji – najpierw należy zrealizować i zapłacić za inwestycję, a dopiero potem przedstawić wymagane dokumenty do rozliczenia w Urzędzie Miasta/Gminy (pod warunkiem oczywiście zakwalifikowania projektu miasta/gminy do dofinansowania). Mieszkańcy samodzielnie wybierają firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w realizacji podobnych inwestycji zachowując przeprowadzenie analizy rynku pod względem średnich kosztów wykonania zamówienia. W praktyce oznacza to posiadanie 3 szacunkowych ofert wykonawczych z firm instalacyjnych. Przy rozliczeniu z gminą należy pamiętać o takich dokumentach jak: umowa z wykonawcą, protokół odbioru, kosztorys powykonawczy oraz wniosku o zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Co mogą Państwo rozliczyć w ramach dofinansowania?

– zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych

– przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci budynku lub podłączenie instalacji kolektorów słonecznych do istniejącego systemu ciepłowniczego

– zakup urządzeń oraz oprogramowania służących do zdalnego monitorowania urządzeń produkujących energię z OZE

– wykonanie instalacji odgromowej dotyczącej zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej przed wyładowaniami atmosferycznymi i jego skutkami (kosztem kwalifikowalnym nie może być instalacja odgromowa całego budynku, na którym możliwy jest montaż systemu PV)