Zapytanie ofertowe na zakup kamery termowizyjnej do smartfona i smartfona

Białystok, 25 marca 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup i dostawę kamery termowizyjnej do smartfona oraz smartfona

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego zwraca się z prośbą o złożenie oferty na zakup i dostawę kamery termowizyjnej do smartfona oraz smartfona.

Zapytanie ofertowe jest prowadzone w ramach projektu „Utworzenie centrum kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i białostocki” dofinansowanego ze środków Europejskiej Inicjatywy Ochrony Klimatu EUKI i Ministerstwa Ochrony Środowiska, Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego Niemiec.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8 cyt. ustawy, ponieważ szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 Euro

 Zamawiający

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Adama Mickiewicza 74 lok. 6, 15-232 Białystok,

NIP 966-209-10-06

tel./ fax. 85 66 11 538

e-mail: biuro@bof.org.pl

 

I. Opis przedmiotu zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 32250000-0 – Telefony komórkowe; 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego); 38400000-9 – Przyrządy do badania właściwości fizycznych; 38410000-2 – Przyrządy pomiarowe

 1. Przedmiotem zamówienia jest:.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa  Kamery termowizyjnej do smartfona 1 szt. oraz Smartfona – 1 szt. Sprzęt musi być kompatybilny ze sobą.

Wymagania odnośnie wymienionego sprzętu: Kamery termowizyjnej do smartfona – 1 szt.

Wymagania techniczne:  
Rozmiar piksela termicznego nie mniej niż 12 μm
Rozdzielczość obrazu termowizyjnego nie mniej niż 19 200 pikseli (160 x 120)
Czułość termiczna nie mniej niż 70 mK
Zakres temperatur obiektu od -20°C do 400°C ( od 4°F do 752°F)
Certyfikaty nie mniej niż MFi (wersja iOS, RoHS,  CE/FCC, CEC- BC,  EN62133
Temperatura robocza Od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F),

ładowanie akumulatora od 0°C do 30°C  (od 32°F do  86°F)

Temperatura składowania od – 20°C do 60°C
Wymiary (szer. x wys. x gł.) nie mniej niż 68 x 34 x 14 mm
Ciężar  (w tym akumulator) 36,5 g
Odporność na wstrząsy mechaniczne Upadek z wysokości 1,8 m
Dane optyczne                
Zakres widmowy 8 – 14 µm
Rozdzielczość obrazu widzialnego nie mniej niż 1440 x 1080
Poziome/pionowe pole widzenia 50° ± 1° /  43° ± 1°
Częstotliwość detektora nie mniej niż 8,7 Hz
Ostrość Stała 15 cm – Nieskończoność
Pomiar                                                                    
Dokładność ±3°C (5,4°F) lub ±5%, typowy procent różnicy między temperaturą otoczenia a temperaturą mierzona. Ma zastosowanie  60 s po uruchomieniu, gdy temperatura urządzenia jest  w zakresie od 15°C do 35°C (59°F-95°F), a mierzona od  5°C do 120°C (od 41°F do   248°F).
Korekcja emisyjności Mat, Półmat, Półpołysk, Połysk
Korekcja pomiaru Emisyjność; pozorna temperatura odbita  nie mniej niż (22°C/72°F)
Migawka Automatyczna/ręczna
Zasilanie
Czas pracy baterii/akumulatora ok. 1 godz.
Czas ładowania akumulatora ok. 40 min
Złącza
Złącze wideo Złącze męskie Lightning (iOS), złącze męskie

USB-C (Android), Micro-USB (Android), złącze żeńskie USB-C (5V /1 A)

Aplikacja
Tryby prezentacji obrazu, galeria Podczerwień, obraz widzialny, MSX,
VividIR Tak
Palety Szara (biała gorąca), Najgorętsza, Najzimniejsza, Żelazo, Tęcza, Tęcza wysoki kontrast,                                                                          Arktyczna, Lawa i Koło.
Tryby rejestracji Wideo, zdjęcia, poklatkowe
Wyświetlanie/rejestrowanie sekwencji wideo i zdjęć Zapis w rozdzielczości 1440 x 1080

 

Formaty plików Pomiarowy JPG, MPEG-4 (format MOV (iOS),  MP4 (Android)
PIROMETR Wł./wył.; podziałka 0,1°C, (0,1 °F)
Ustawianie odległości MSX 0,3 m – nieskończoność
Wskaźnik ładowania akumulatora 0 – 100%

Gwarancja: 1 rok

 

Wymagania odnośnie wymienionego sprzętu: Smartfona – 1 szt.

Wymagania techniczne:  
Stan:  nowy
Typ: Smartfon
Parametry fizyczne
Kolor: czarny
Szerokość produktu: nie mniej niż 71 mm
Wysokość produktu: nie mniej niż 146 mm
Głębokość produktu: nie mniej niż 8 mm
Waga: ok.159 g
Wyświetlacz
Przekątna ekranu: nie mniej niż 5.2″
Rodzaj wyświetlacza: Super AMOLED
Ekran dotykowy: tak
Rozdzielczość ekranu (px): nie mniej niż 1920 x 1080
Aparat
Rozdzielczość aparatu tylnego: nie mniej niż 16 Mpx
Rozdzielczość aparatu przedniego: nie mniej niż 16 Mpx
Rozdzielczość nagrywanych filmów: nie mniej niż 1080p (FullHD)
Funkcje aparatu: autofocus, nagrywanie wideo, samowyzwalacz, zoom
Procesor
Procesor: Samsung Exynos 7880
Częstotliwość procesora: nie mniej niż 1.9 GHz
Liczba rdzeni procesora: nie mniej niż 8
Dane szczegółowe
Wbudowana pamięć: nie mniej niż 32 GB
Pamięć RAM: nie mniej niż 3 GB
System operacyjny: Android
Pojemność akumulatora: nie mniej niż 3000 mAh
Typ akumulatora: litowo-jonowy
Slot karty pamięci: tak
Maksymalna pojemność karty pamięci: nie mniej niż 256 GB
Układ graficzny: Mali-T830 MP3
Transmisja danych: nie mniej niż 4G (LTE)
Wyjmowana bateria: nie
Opcje SIM: Single SIM
Blokada simlock: brak blokady
czas rozmów: Ok. 16 h
Komunikacja: Bluetooth, NFC, Wi-Fi, Wi-Fi Direct
Nawigacja: BeiDou, GLONASS, GPS
Czujniki: akcelerometr, barometr, czujnik zbliżeniowy, czujnik światła
Złącza: USB typ C, mini jack 3,5 (audio)
Funkcje w telefonach komórkowych: budzik, kalendarz, kalkulator

Zawartość zestawu:

Nowy smartfon

Nowa ładowarka (Maxlife)

Nowy kabel USB (Maxlife)

Gwarancja: 1 rok

 1. Wykonawca dostarczy towar zgodny z opisem, bez pobierania z tego tytułu dodatkowych opłat. Zostanie on dostarczony do Centrum Energii Odnawialnej mieszczącego się pod adresem: Centrum Energii Odnawialnej, ul. Mickiewicz 74. Lok 6, 15 – 232 Białystok.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

II. Termin realizacji zamówienia:

Maksymalny termin realizacji zamówienia to 21 dni od podpisania umowy.

 III. Kryterium oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie osiągniętej liczby punktów przyznanych w oparciu
o 2 kryteria oceny, zakładając że 100% = 100 pkt

LP. KRYTERIUM OCENY WAGA
1 Cena 80%
2 Skrócenie terminu realizacji zamówienia 20%
 1. Cena (C) będzie stanowić jedno z kryterium oceny ofert na wykonanie usługi i będzie liczona wg następującego wzoru:

  (Cena brutto oferty z najniższą ceną/ cena brutto oferty „x” )  * 80   =   liczba punktów

 Do wyliczeń uwzględniona zostanie łączna cena brutto za całość usługi zaproponowana przez Wykonawcę w ofercie (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Punkty za kryterium „cena” zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Skrócenie terminu realizacji zamówienia (T) (w odniesieniu do maksymalnego terminu realizacji usługi czyli 21 dni) będzie stanowić drugie kryterium oceny ofert na wykonanie usługi – 20 pkt. i będzie liczony następującą:

  (Liczba dni w ofercie „x”/ liczba dni w ofercie najkorzystniejszej (skrócenie terminu z najwyższą liczbą dni)) * 20   =   liczba punktów

  Łączna liczba punktów będzie liczona na podstawie poniższego wzoru:

 Łączna liczba punktów = C + T

 Zamawiający wybierze propozycję realizacji usługi, która otrzyma najwyższą liczbę punktów – zgodnie z przedstawionym powyżej sposobem ich wyliczenia.

IV. Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna być złożona na załączonym formularzu ofertowym i powinna zawierać:

 1. Nazwę i adres Oferenta,
 2. Ofertę cenową netto i brutto za realizację zamówienia.
 3. Liczbę dni, o którą Wykonawca skróci realizację usługi.
 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć,

Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty złożone w terminie i kompletne, tj. podpisane i zawierające wycenę wszystkich pozycji formularza ofertowego.

V. Sposób i termin składania ofert

Ofertę zawierającą Załączniki nr 1, 2 do niniejszego zapytania należy przekazać w terminie
do dnia 6 kwietnia 2020 r., do godz. 15.30, (liczy się data wpływu do Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego), w wersji elektronicznej na adres e-mail: k.poskrobko@bof.org.pl lub w wersji drukowanej na adres: Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. A. Mickiewicza 74 lokal 6, 15- 232 Białystok.

VI. Wykluczenia

Wykluczeniu podlegają podmioty powiązane ze Stowarzyszeniem Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VII. Przesłanki odrzucenia oferty

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 • jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
 • zostanie złożona po terminie składania ofert,
 • będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 • nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.

Z tytułu odrzucenia ofert Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Organizatorowi Postępowania.

VIII. Zmiany w umowie

Istnieje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zaproszenia do składania ofert zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

Istnieje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień publicznych dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia publicznego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

 • z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub,
 • wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

IX. Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie, gdy:

 • cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 • postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy,
 • wszystkie oferty zostaną odrzucone.

X. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,  Zamawiający informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego,
  ul. Adama Mickiewicza 74 lok. 6, 15-232 Białystok, NIP 966-209-10-06, REGON 200830327, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000494084 w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@bof.org.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera b) i c) RODO w celu realizacji umowy.
 4. Osoba, której dane osobowe dotyczą posiada:
 5. a)  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
 6. b)  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
 7. c)   na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 8. d)   prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 9. Osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
 10. a)  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 11. b)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 12. c)   na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 litera b) i c)RODO.

XI. Inne istotne postanowienia

 1. Rozliczenia pomiędzy stronami będą się odbywały w PLN.
 2. Oferta wraz z załącznikami powinna być napisana w języku polskim.
 3. Niniejsze zapytanie oraz określone w nich warunki mogą być przez Zamawiającego zmienione lub odwołane.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia rozeznania cenowego bez dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej.
 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 6. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie wszystkich Wykonawców.
 7. Zamawiający informuje, iż obok formy pisemnej dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
 8. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 9. Wraz z odbiorem przedmiotu umowy na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy na warunkach opisanych w umowie.
 10. Wykonawca będzie musiał otrzymać zgodę na posługiwanie się wizerunkiem fotografowanych i filmowanych osób. Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały dokumentów potwierdzających udzielenie zgody na publikację wizerunku osób przedstawionych na zdjęciach i na materiale audiowizualnym.
 11. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Dorota Perło

Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia BOF

 

ZAŁĄCZNIKI:

Skan zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań

Informacja o wyborze Wykonawcy 09.04.2020